Committees
Home / 
Users Committee
 

Director:

 

Zuimin Jiang

 

Deputy Directors:

 

Ming Li, Weimin Gong

 

Committees:

 

Wenhan Liu, Yangchao Tian, Xiaoshan Wu, Gang Chen, Buxing Han, Zhiwu Yu, Jianhua Lin, Xiuchun Zhan, Long Wei, Dapeng Chen, Jianhua He, Weichang Chen, Qiliang Cui, Hongnian Li, Gang Pan.

Copyright © 2011 - 2012 Beijing Synchrotron Radiation Facility