Committees
Home / 
Users Committee
 

Director:

 

Wei Shiqiang

 

Deputy Directors:

 

Li Hongnian,  Yu Zhiwu

 

Committees:

 

An Yukai, Chen Zhongzhou, Cui Qiliang, Gao Yuxi, Hu Xiaofang, Jiang Zheng, Jiang Shichun, Liang Hongbin, Men Yongfeng, Pan Gang, Shen Yuquan,Shi Jiyan, Shi Gengchen, Tan Weishi, Wang Huiqiong, Wang Tongmin, Xie Changqing, Yang Maojun, Yi Rongqing, Yu Richeng, Zhang Jidong, Zhang Jianling, Zhang Tianlan

Copyright © 2011 - 2012 Beijing Synchrotron Radiation Facility