Committees
Home / 
Professional Committee
 

Director:

 

Xian Dingchang

 

Deputy directors:

 

Ding Hong 

 

Committees:

 

Niu Liwen, Jin Xiaofeng, Chen Tongbin, Ye Tianchun, Kuang Tingyun, Wang Jianguo, Wu Ziyu, Su Xiaodong, Zou Guangtian, Mai Zhenhong, Sun Dongbai, Tan Ruobing, Jiang Xiaoming, Zhao Yuliang, Xiao Tiqiao, Chai Zhifang, Dong Yuhui, Yan Yonglian

Copyright © 2011 - 2012 Beijing Synchrotron Radiation Facility